Begroting 2019

Overzichten en Middelen

Overzichten en Middelen

Dit hoofdstuk (voorheen programma 5) bevat de overzichten van de algemene dekkingsmiddelen, de bedragen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en de post onvoorzien. In de huidige begrotingsopzet werden overzichten en bedragen onder programma 5 gepresenteerd. Daarnaast bevat dit hoofdstuk doel 5.1 zoals voorheen opgenomen onder programma 5.

Exploitatie

Overzicht onvoorzien

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming
2019

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Lasten

0

0

0

0

0

0

0

Baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo baten en lasten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting Onvoorzien

Vanuit de huidige risicomanagement methodiek, waarbij onder andere gepoogd wordt een stapeling van risicobuffers te voorkomen, is er geen behoefte aan een structurele algemene post onvoorzien. Binnen project- en programmareserves en de algemene reserve zijn immers voldoende incidentele middelen aanwezig voor het afdekken van incidentele risico's. Daarnaast zijn er andere bronnen voor structurele weerstand zoals onbenutte belastingcapaciteit. De post onvoorzien is daarom als nihil opgenomen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming
2019

Raming 2020

Raming
2021

Raming 2022

Provinciefonds

260.045

263.225

270.134

276.284

276.302

278.611

287.832

Dividend

1.001

1.500

1.500

1.000

1.000

1.000

1.000

Saldo van de financieringsfunctie

124

0

0

0

0

0

0

Lokale heffingen

334.570

335.050

338.050

340.050

344.050

344.050

344.050

Overige algemene dekkingsmiddelen

5.461

610

610

522

522

522

522

Totaal

601.201

600.386

610.294

617.856

621.874

624.183

633.404

Lasten en baten
Lasten € 4.971
Baten € 617.856
Reserves
Toevoeging aan reserves € 146.288
Onttrekking aan reserves € 159.315

bedragen × 1.000