Begroting 2019

Paragraaf Lokale heffingen

Inleiding en meerjarenraming

De paragraaf Lokale heffingen bevat informatie over de heffingen die Zuid-Holland oplegt op basis van door Provinciale Staten vastgestelde verordeningen. Het gaat hierbij achtereenvolgens om de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, Precariobelasting, Legesverordening Omgevingsrecht (Wabo), de heffing voor Grondwaterbeheer en de leges wet natuurbescherming. De opbrengsten uit de opcenten en precario dienen als algemeen dekkingsmiddel; de inkomsten uit de overige heffingen dienen als dekkingsmiddel voor de uitvoering van specifieke activiteiten. De provincie heeft geen beleid voor het kwijtschelden van opgelegde heffingen.

Meerjarenraming

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting na VJN 2018

Begroting na NJN 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

Grondwaterbeheer

780

490

490

490

490

490

490

Opcenten motorrijtuigenbelasting

333.316

334.000

337.000

339.000

343.000

343.000

343.000

Precario en leges

1.253

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

1.050

Uitvoering WABO

1.510

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

3.200

Wet Natuur

331

300

480

480

480

480

480

Totaal saldo baten en lasten

337.192

339.040

342.220

344.220

348.220

348.220

348.220