Begroting 2019

2. Toelichting baten en lasten

2.1 Basis voor de begroting

De basis voor de begroting en het meerjarenperspectief is het financieel perspectief tot en met de Kadernota 2019-2022. De Begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 zijn opgebouwd op basis van de mutaties zoals genoemd in het financieel beeld. Voor de ontwikkeling van de financiële ruimte wordt verwezen naar het overzicht in het financieel beeld aan het begin van dit boekwerk. Bij het opstellen van de begroting is verder onder andere rekening gehouden met de onderstaande uitgangspunten.