Begroting 2019

Bijlage 3 Kalender beleids- en subsidie-evaluaties 2019-2021

Bijlage 3 Kalender beleids- en subsidie-evaluaties 2019-2021

De Verordening beleidsevaluaties bepaalt dat de begroting een evaluatiekalender bevat. Deze kalender bevat een overzicht van de beleids- en subsidie-evaluaties waarvan Gedeputeerde Staten voornemens is die in de komende periode uit te voeren. Omdat sinds 2017 in het kader van de Programmering van het Omgevingsbeleid een totaal overzicht van alle geplande producten uit de beleidscyclus voor Provinciale Staten wordt opgesteld, dus inclusief de evaluaties, wordt van Begroting 2019 naar dat document verwezen. De programmering van het omgevingsbeleid wordt twee maal per jaar aan Provinciale Staten toegezonden. De meest actuele versie is altijd te raadplegen op https://www.zuid-holland.nl/actueel/omgevingsbeleid/ onder ‘programmering van het omgevingsbeleid ‘.

Over de uitkomsten van de evaluaties die in het voorafgaande jaar zijn verricht, worden Provinciale Staten tegelijk met de jaarrekening geïnformeerd.