Begroting 2019

Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

Overzicht Overhead

(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na VJN

Begroting 2018 na NJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Raming 2022

PR OMO

Reserve Vitaliteit

0

0

261

0

0

0

0

PR OMO

Kickstart

361

80

80

0

0

0

0

Totaal toevoeging aan reserve

361

80

342

0

0

0

0

PR OMO

Groot onderhoud MJOP gebouwen

1.057

0

0

0

0

0

0

PR OMO

Reserve Vitaliteit

0

0

61

100

50

50

0

PR OMO

Jonge ambtenaren

0

285

85

100

100

0

0

PR OMO

Kickstart

0

361

392

50

0

0

0

Totaal onttrekking aan  reserve

1.057

647

538

250

150

50

0

Saldo reserves

-696

-566

-197

-250

-150

-50

0

Toelichting overzicht overhead

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Het meerjarige effect van hogere lasten komt enerzijds tot stand vanwege hogere arbeidskosten, zie hiervoor ook de toelichting paragraaf Bedrijfsvoering, onderdeel arbeidskosten. Anderzijds zijn meerjarig extra middelen vrijgemaakt om de bedrijfsvoering van de provincie te verstevigen, met name op IT-gebied.

De kosten op IT-gebied nemen structureel met € 4 mln toe. Voornaamste oorzaken zijn hogere licentiekosten door modernisering IT, toenemende kosten voor informatiebeveiliging en het uitvoeren van meer IT-projecten. De kosten van facilitaire dienstverlening nemen structureel met € 0,5 mln toe. Hierbij zijn budgetten in lijn gebracht met de veranderde vraag en ambitie van de provincie. Verder is er ruimte gecreëerd voor innovatie en proeftuinen.

Lasten en baten
Lasten € 93.573
Baten € 2.227
Reserves
Toevoeging aan reserves € 0
Onttrekking aan reserves € 250

bedragen × 1.000