Begroting 2019

3. Uiteenzetting financiële positie I

3.1 Actualisatie financieel beeld

Een raming voor het begrotingsjaar met de financiële gevolgen van het bestaande en nieuw beleid zoals in de programma’s is opgenomen wordt gepresenteerd bij het Financieel beeld.