Begroting 2019

3. Uiteenzetting financiële positie I

3.5 Staat van activa

Staat van activa meerjarig

Vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12-2017

Balans per
31-12- 2018

Balans per
31-12-2019

Balans per
31-12-2020

Balans per
31-12-2021

Balans per
31-12-2022

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

14.995

17.828

15.967

12.900

9.268

5.850

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

57.508

79.993

106.435

138.996

158.777

157.037

Totaal Immateriële vaste activa

72.503

97.821

122.402

151.897

168.046

162.887

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

117.384

114.609

132.354

124.254

115.805

109.337

Investeringen met maatschappelijk nut

853.271

953.016

1.051.634

1.250.206

1.385.616

1.436.829

Totaal Materiële vaste activa

970.655

1.067.624

1.183.989

1.374.460

1.501.420

1.546.166

Financiële vaste activa

Deelnemingen

34.408

61.888

86.888

124.638

159.638

159.638

Overige verbonden partijen

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

1.916

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

4.176

5.047

5.962

9.833

11.454

13.129

Totaal Financiële vaste activa

40.500

68.851

94.766

136.387

173.008

174.683

Totaal

1.083.657

1.234.296

1.401.157

1.662.744

1.842.474

1.883.736

Staat van activa - uitsplitsing 2019

Vaste activa
(bedragen x €1.000)

Balans per
31-12- 2018

Investe-
ringen 2019

Desinveste-
ringen 2019

Bijdragen
derden 2019

Afschrijvingen
2019

Geactiveerd
2019

Balans per
31-12-2019

Immateriële vaste activa

Kosten onderzoek en ontwikkeling activa

17.828

1.650

0

0

3.512

0

15.967

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

79.993

27.860

0

513

904

0

106.435

Totaal Immateriële vaste activa

97.821

29.510

0

513

4.416

0

122.402

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

114.609

28.800

0

0

11.054

0

132.354

Investeringen met maatschappelijk nut

953.016

351.478

0

213.661

39.198

0

1.051.634

Totaal Materiële vaste activa

1.067.624

380.277

0

213.661

50.252

0

1.183.989

Financiële vaste activa

Deelnemingen

61.888

25.000

0

0

0

0

86.888

Overige verbonden partijen

1.916

0

0

0

0

0

1.916

Overige uitzettingen looptijd >=1jaar

5.047

916

0

0

0

0

5.962

Totaal Financiële vaste activa

68.851

25.916

0

0

0

0

94.766

Totaal

1.234.296

435.703

0

214.174

54.668

0

1.401.157