Begroting 2019

Bijlage 6 Wettelijk vastgestelde indicatoren

Bijlage 6 Wettelijk vastgestelde indicatoren

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling beleidsindicatoren provincies

Kerntaak

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron(houder)

Indicator nummer

1.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling waaronder waterbeheer

Kwaliteit oppervlaktewater

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

% van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit

Informatiehuis Water

1.2.a

2.

Milieu, energie en klimaat

Luchtverontreiniging

Emissie van broeikasgassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalenten) in absolute aantallen (in tonnen uitstoot)

Klimaatmonitor RWS

3.2.f

3.

Milieu, energie en klimaat

Duurzaamheid

Hernieuwbare energie

Totale productie van hernieuwbare energie in petajoule (PJ)

Klimaatmonitor RWS

3.2.b

4.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

Natuurontwikkeling

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

BIJ12

1.4.6.2

5.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden

Beheer natuurgebieden

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN)

BIJ12

1.4.7.1

6.

Mobiliteit

Openbaar vervoer

Waardering openbaar vervoer

Klantenwaardering voor het openbaar vervoer waarvoor concessieverlening plaatsvindt door de provincie

OV-klantenbarometer

2.2.h

7.

Regionale economie

Regionale economie, overige baten en lasten

Bruto regionaal product

% toename van het bruto regionaal product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar

CBS

 3.1.b

8.

Regionale economie

Regionale economie, overige baten en lasten

Werkgelegenheid

% bruto arbeidsparticipatie (werkgelegenheid) ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de leeftijd van 15–75 jaar (conform CBS-definitie)

LISA/CBS

 3.1.c

9.

Culturele infrastructuur en monumentenzorg

Cultuur

Restauratievolume

% Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis), weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’

Databank Erfgoedmonitor

3.6.2.1

10.

Kwaliteit van het openbaar bestuur

Interbestuurlijk toezicht op de regio

Gemeenten onder preventief financieel toezicht

Aantallen gemeenten onder preventief toezicht

BZK

 4.1.b

11

Kwaliteit van het openbaar bestuur

Bestuurlijke organisatie

Opkomst bij verkiezingen

De opkomstcijfers van verkiezingen voor de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden, weergeven in % kiezers / stemgerechtigden

Kiesraad

 4.1.c