Begroting 2019

Bijlage 5 Overzicht van lasten en baten per taakveld / Uitvoeringsinformatie

Bijlage 5 Overzicht van lasten en baten per taakveld / Uitvoeringsinformatie

Taakvelden

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

(bedragen x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

Algemene dekkingsmiddelen

0.6

Overhead

93.573

2.227

91.346

92.520

2.227

90.293

91.802

2.227

89.576

90.719

2.227

88.493

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten

3.772

500

3.272

10.560

500

10.060

16.717

500

16.217

24.127

500

23.627

0.1

Uitkering provinciefonds

276.284

-276.284

276.302

-276.302

278.611

-278.611

287.832

-287.832

0.4

Deelnemingen

1.222

1.000

222

1.674

1.000

674

2.267

1.000

1.267

2.565

1.000

1.565

0.3

Geldleningen en uitzettingen

1

1

1

1

4

4

4

4

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

340.050

-340.050

344.050

-344.050

344.050

-344.050

344.050

-344.050

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

98.568

620.060

-521.493

104.755

624.078

-519.323

110.790

626.388

-515.598

117.415

635.608

-518.194

1

Bestuur

1.2

Gedeputeerde staten

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.401

1.4

Bestuurlijke organisatie

3.914

3.914

1.940

1.940

1.361

1.361

1.360

1.360

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

2.999

221

2.779

2.995

221

2.774

2.994

221

2.773

2.830

157

2.673

1.3

Kabinetszaken

2.552

2.552

2.540

2.540

2.538

2.538

2.536

2.536

1.1

Provinciale staten

3.684

3.684

3.447

3.447

3.446

3.446

3.445

3.445

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

1.505

1.505

1.497

1.497

1.495

1.495

1.494

1.494

1.6

Openbare orde en veiligheid

2.071

2.071

2.062

2.062

1.561

1.561

1.560

1.560

Saldo

Bestuur

18.126

221

17.905

15.881

221

15.660

14.796

221

14.575

14.627

157

14.470

2

Verkeer en vervoer

2.2

Waterwegen

37.722

3.809

33.914

38.534

3.669

34.865

48.095

3.664

44.431

48.959

1.756

47.203

2.9

Verkeer en verboer, overige baten en lasten

34.608

14.475

20.133

27.697

2.297

25.399

21.435

1.741

19.694

23.912

1.965

21.947

2.1

Landwegen

110.535

2.498

108.038

106.275

968

105.307

113.051

629

112.422

114.249

1.849

112.400

2.3

Openbaar vervoer

94.134

720

93.414

91.946

720

91.226

95.024

720

94.304

97.742

720

97.022

Saldo

Verkeer en vervoer

277.000

21.502

255.498

264.451

7.653

256.798

277.606

6.755

270.851

284.862

6.290

278.572

3

Water

3.9

Water, overige baten en lasten

6.583

5.464

1.119

5.317

4.368

949

4.709

3.400

1.309

1.653

1.024

629

3.2

Kwantiteit oppervlaktewater

1.122

252

870

900

900

900

900

900

900

3.1

Waterkeringen

2.535

300

2.235

2.432

300

2.132

2.313

300

2.013

1.861

1.861

3.5

Kwaliteit grondwater

1.682

1.682

1.693

1.693

1.406

1.406

1.419

1.419

3.3

Kwantiteit grondwater

1.660

490

1.170

1.658

490

1.168

1.641

490

1.151

1.595

490

1.105

Saldo

Water

13.582

6.506

7.075

12.000

5.158

6.842

10.969

4.190

6.780

7.428

1.514

5.914

4

Milieu

4.4

Vergunningverlening en handhaving

49.630

3.400

46.230

47.676

3.400

44.276

47.455

3.400

44.055

47.478

3.400

44.078

4.6

Duurzaamheid

44.618

80

44.538

31.709

80

31.629

20.592

20.592

16.836

16.836

4.1

Bodembescherming

7.122

694

6.429

6.741

347

6.394

1.804

347

1.457

1.665

1.665

4.2

Luchtverontreiniging

3.460

300

3.160

2.781

180

2.601

2.000

2.000

1.989

1.989

4.3

Geluidhinder

245

245

245

245

53

53

53

53

Saldo

Milieu

105.076

4.474

100.602

89.154

4.007

85.147

71.905

3.747

68.158

68.022

3.400

64.622

5

Natuur

5.1

Natuurontwikkeling

72.355

18.351

54.004

94.180

11.039

83.141

105.048

9.263

95.785

53.383

7.372

46.011

5.9

Natuur, overige baten en lasten

4.128

1.952

2.175

4.415

2.055

2.360

6.058

2.832

3.225

1.957

806

1.151

5.2

Beheer natuurgebieden

2.900

2.900

900

900

Saldo

Natuur

79.383

20.303

59.079

99.495

13.094

86.401

111.106

12.095

99.010

55.340

8.178

47.162

6

Regionale economie

6.4

Recreatie en toerisme

31.703

5.466

26.237

25.554

8.315

17.239

22.243

8.607

13.636

19.412

7.458

11.954

6.1

Agrarische aangelegenheden

2.328

132

2.197

1.642

242

1.401

1.205

345

860

1.425

455

970

6.3

Kennis en innovatie

28.791

28.791

25.548

25.548

15.298

15.298

11.965

11.965

6.9

Regionale economie, overige baten en lasten

5.837

5.837

3.712

3.712

3.393

3.393

3.358

3.358

Saldo

Regionale economie

68.659

5.598

63.061

56.457

8.556

47.900

42.138

8.952

33.186

36.160

7.913

28.247

7

Cultuur en maatschappij

7.1

Cultuur

17.317

17.317

9.138

9.138

8.180

8.180

8.103

8.103

7.2

Maatschappij

7.523

57

7.467

7.522

57

7.465

7.502

57

7.446

7.493

57

7.437

Saldo

Cultuur en maatschappij

24.841

57

24.784

16.659

57

16.603

15.682

57

15.625

15.596

57

15.540

8

Ruimte

8.1

Ruimtelijke ordening

14.074

14.074

12.101

12.101

10.250

10.250

10.172

10.172

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

5.900

5.900

8.362

8.362

5.522

5.522

4.008

4.008

Saldo

Ruimte

19.974

19.974

20.463

20.463

15.771

15.771

14.180

14.180

Totaal

taakvelden

705.207

678.720

26.486

679.315

662.824

16.491

670.762

662.404

8.359

613.628

663.117

-49.489