Begroting 2019

Extra investeringen in een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

In de bestuurlijke inleiding van de Begroting 2017 is aangegeven dat de provincie ruimte en vertrouwen heeft om de ambities verder te versnellen, te verdiepen en te versterken door middel van incidentele en structurele inzet van middelen. Hierbij is welbewust naar kansen gekeken die nog in de resterende collegeperiode kunnen worden uitgevoerd (of verplicht). In de Begroting 2017 zijn 12 voorstellen benoemd, waarover bij de Voorjaarsnota 2017 een afweging is gemaakt. In deze kijklijn wordt een totaaloverzicht gegeven van de 12 voorstellen gevolgd door een toelichting op de stand van zaken en een eventuele afwijking ten opzichte van hetgeen in de Najaarsnota 2018 is opgenomen.

Totaaloverzicht extra investeringen in slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland

Nr.

Onderwerp
(bedragen in €)

Besluit Voorjaarsnota 2017

I/S

R/B

Doel

Actualisatie t.o.v. de Najaarsnota 2018

Versnellen transitie naar innovatieve en duurzame toekomst

1

Fonds ter financiering kleinschalige, maatschappelijke energieprojecten

2.000.000

I

R

3.2

Nee

2

Bijdrage aan de transitie van het chemiecluster in de Rotterdamse haven

7.500.000

I

R

3.1

Nee

3

Nieuwe impuls voor verduurzaming mobiliteit

6.000.000

I

B

2.1

Nee

4.000.000

I

B

2.2

Nee

4

Accez

5.000.000

I

B

3.1

Nee

Versterken Zuid-Hollandse economie

5

Reservering voor de uitvoering van 'Investeren in vernieuwing'

5.000.000

I

R

3.1

Nee

6

Bijdrage aan de modernisering van het glastuinbouwcluster in het Westland

4.000.000

I

R

3.1

Nee

7

Extra bijdrage t.b.v. cofinanciering van de innovatiestimulering MKB

1.000.000

I

R

3.1

Afgerond

8

Ophoging budget voor regionale gebiedsgerichte werken

5.000.000

I

R

3.1

Nee

Verdiepen van bestaande ambities

9

Behoud aanbod en verbetering van het openbaar vervoer (m.i.v. 2018 € 1,5 mln)

3.000.000

S

B

2.2

Nee

10

Oplossen knelpunten openbaar vervoer

1.500.000

I

B

2.2

Nee

11

Beperkte verlaging opcenten op de MRB (m.i.v. 2017 € 1 mln)

3.000.000

S

5

Afgerond

12

Extra impuls om Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving versneld te versterken

500.000

I

R

1.6

Nee

500.000

I

B

1.6

Nee

Totaal

48.000.000

I/S = Incidenteeel / Structureel

R/B = toevoeging aan Reserve of Budget