Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

Toelichting per voorzieningen

Toelichting per voorzieningen

Onderwerp

Grondwaterheffing

Inhoud en doel

De voorziening is bij de Jaarrekening 2004 gevormd voor het saldo van ontvangen heffingen en gemaakte kosten. Deze voorziening heeft zowel een egalisatiefunctie als een functie om mogelijke toekomstige schadeclaims te kunnen dekken.

Toelichting onttrekkingen

In 2019 wordt er € 0,05 mln onttrokken uit de voorziening Grondwaterheffing. Dit
betreft € 0,05 mln bijdrage van de PZH aan GR Grondwateronttrekking Delft Noord voor de leningen die de GR Grondwaterheffing Delft Noord is aangegaan om te kunnen investeren.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Nazorg stortplaatsen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
Met ingang van 1 april 1998 zijn provincies verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg van provinciale stortplaatsen. Daartoe is het provinciaal Fonds Nazorg gesloten Stortplaatsen Zuid-Holland ingesteld. Zij beheert het vermogen dat beschikbaar dient te zijn om de kosten van eeuwigdurende nazorg te dekken. Dit vermogen wordt in eerste instantie bijeengebracht door de stortplaats-exploitanten via heffingen. De rendementen uit dit vermogen dienen toereikend te zijn om de eeuwigdurende nazorg te kunnen dekken.
Om deze risico's van een mogelijk dekkingstekort voor de gesloten stortplaatsen, waarvoor voor de provincie een zorgplicht geldt, af te dekken, laat de provincie periodiek (iedere vijf jaar) een studie uitvoeren naar de verwachten toekomstige rendementen. Vanwege de lagere rekenrente heeft de provincie bij Jaarrekening 2012 een voorziening Nazorg gesloten stortplaatsen gecreëerd.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Naar aanleiding van een analyse op de toereikendheid van de provinciale voorziening nazorg gesloten stortplaatsen Z-H in 2017 is geadviseerd vanaf het begrotingsjaar 2018 structureel rekening te houden met een dotatie aan de voorziening gesloten stortplaatsen. Startend met 0,33 mln en jaarlijks oplopend met 3,99%.

Onderwerp

Pensioenen GS

Inhoud en doel

Deze voorziening is ingesteld om aan de pensioenverplichtingen van de GS-leden te kunnen voldoen. Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Voor de huidige GS-leden wordt aan het eind van het jaar berekend welk bedrag er in de voorziening gestort wordt voor de opbouw van de pensioenen. Het exacte bedrag wordt bij jaarrekening bekend.

Onderwerp

Grondbank RZG Zuidplas

Inhoud en doel

De voorziening dient ter dekking van verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
De provincie is voor 40% deelnemer in de GR Grondbank RZG. Per 31 december 2011 zijn de gronden in het bezit van de Grondbank met € 30 mln afgewaardeerd waardoor een tijdelijk negatief eigen vermogen bij de GR is ontstaan. BZK (toetsbrief begroting Grondbank 2015) gaat er vanuit dat er in 2018 voldoende zicht is op ontwikkeling en zo het tijdelijk negatief eigen vermogen weer positief en toereikend zal zijn om de in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing geïnventariseerde risico’s te kunnen opvangen.
Voor het tijdelijk negatief eigen vermogen heeft de provincie bij Jaarrekening 2011 een voorziening getroffen die in 2015 is aangepast tot € 9,6 mln. In 2017 is geen bijstelling (nodig) geweest van de voorziening.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Premieleningen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten
De voorziening heeft als doel het uitbetalen van obligaties en het verzilveren van coupons van de uitgelote premieleningen 1957 en 1959.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Niet van toepassing.

Onderwerp

Groot onderhoud MJOP gebouwen

Inhoud en doel

Deze voorziening heeft het karakter van een voorziening voor kosten die in een volgend begrotingsjaar gemaakt zullen worden, waarbij die kosten zijn oorsprong mede vinden in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
De kosten van groot onderhoud op de gebouwen werden voorheen als investeringen aangemerkt en dan ook geactiveerd. Als gevolg van wijziging van het BBV en de Nota Investeringen, Waardering en Afschrijvingen (IWA) is in 2015 een gedeelte van deze lasten die betrekking hebben op groot en klein onderhoud in exploitatie genomen. Deze exploitatielasten fluctueren jaarlijks. Gedeputeerde Staten hebben op 7 juli 2015 de nota beheer en kapitaallasten MJOP vastgesteld. Hiermee is een voorziening Groot onderhoud MJOP gebouwen ingesteld om de exploitatielasten over de periode 2016 - 2030 te egaliseren. Periodiek wordt het MJOP voor provinciale gebouwen geactualiseerd waarbij aspecten duurzaamheid worden meegewogen. Deze aanpassing kan tot hogere onderhoudskosten leiden.

Toelichting onttrekkingen

Aan deze voorziening wordt naar verwachting € 1 mln onttrokken ten behoeve van het uitvoeren van het jaarlijkse regulier onderhoud aan gebouwen.

Toelichting toevoegingen

In de periode 2016-2030 wordt jaarlijks € 1 mln gestort voor het uitvoeren van het regulier onderhoud aan gebouwen.

Onderwerp

Personeelsopleidingsbudget (POB)

Inhoud en doel

De geschatte verplichting POB uit de voorziening kunnen betalen.  Deze voorziening wordt vanaf 2018 ingesteld.

Toelichting onttrekkingen

Niet van toepassing.

Toelichting toevoegingen

Aan de voorziening POB wordt in 2019  een dotatie toegevoegd gebaseerd op de daadwerkelijke eindsaldo van de voorziening in de jaarrekening 2018.