Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

4.2 Investeringskredieten

Programma
(bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2017

Begroting 2018 na NJN

Raming 2019

Uitgaven

1

Groen, Waterrijk en Schoon

0

1.380

2.266

3

Aantrekkelijk en Concurrerend

1.041

0

4.400

-

Overzichten en Middelen

15.000

28.351

25.916

-

Bedrijfsvoering

7.569

8.319

29.220

Programma 1 Groen, Waterrijk en Schoon

In verband met de verdere ontwikkeling van recreatiegebied Vlietland met recreatiewoningen verlegt de provincie de infrastructuur van de hoofdontsluitingsweg. Dit gebeurt op basis van eerdere privaatrechtelijke afspraken met de exploitant die de gronden voor de verdere ontwikkeling in erfpacht neemt. Ten behoeve van diezelfde ontwikkeling zal in de jaren vanaf 2017 (gefaseerd) in het noordoosten van Vlietland een geluid- of zichtwerende voorziening worden aangelegd in de vorm van een geluidswal. De werkzaamheden van totaal € 2,3 mln lopen naar verwachting tot en met 2019. Daarnaast verzorgt de BAM in het Vlietland werkzaamheden voor de aanleg van een krekenplan, oeverveiligheid en aanleg van natuurvriendelijke oevers van totaal € 1 mln, die naar verwachting in 2020 zijn afgerond.

Programma 2 Bereikbaar en verbonden

Een volledig overzicht van de investeringskredieten voor infrastructurele projecten is te vinden in het PZI 2019-2048, dat tegelijkertijd met de begroting voorligt.

Conform motie A650 wordt er € 3,5 mln toegevoegd aan de investeringskredieten voor investeren in snel fietsen.

Programma 3 Aantrekkelijk en Concurrerend

De investeringen voor programma 3 in 2019 hebben betrekking op de Hoekse Waard.

Overzichten en Middelen

De investeringen in overzicht en middelen wordt bijna geheel gevormd door de investeringen in deelnemingen

Overhead

De investeringen van Bedrijfsvoering vloeien voort uit het Huisvestingsplan en het Informatieplan. Het investeringskrediet 2019 bevat onder andere de volgende onderdelen:

  • Huisvestingsplan (€ 20,2 mln). Dit heeft betrekking op de investeringskredieten rondom de uitgestelde renovatie van Gebouw C en het Groot onderhoud MJOP gebouwen.
  • Informatieplan (€ 7,5 mln). Dit betreft investeringskredieten vanuit het informatieplan, zoals Inrichting BIS werkplekken, Portfolio Continuïteit en Vernieuwing en IP Projecten digitaal werken.
  • Investeringskrediet van € 1,0 mln voor een nieuwe meldkamer voor de beveiliging.
  • Investeringskrediet van € 0,4 mln voor onderhoud aan toegangsweg van de parkeergarage.

Na 2019 zijn de investeringskredieten voor het huisvestingsplan gering, vanwege de recente renovatie/ vernieuwing van de bouwdelen A, B en D en de mogelijke renovatie van bouwdeel C. In 2019 zal het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) worden herijkt. De financiële consequenties van het MJOP zullen in 2019 worden meegenomen in een hierop volgend P&C product.