Begroting 2019

4. Uiteenzetting financiële positie II

4.4 Staat van voorzieningen

Onderwerp
(bedragen x € 1.000)

Saldo per 31-12-2017

Toevoe-gingen

Onttrekk-ingen

Saldo per
31-12-2018

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2019

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2020

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per
31-12-2021

Toevoe-gingen

Onttrek-kingen

Saldo per 31-12-2022

Voorziening Grondwaterheffing

3.219

0

55

3.164

0

54

3.110

0

53

3.058

0

52

3.006

0

0

3.006

Voorziening Premieleningen

71

0

0

71

0

0

71

0

0

71

0

0

71

0

0

71

Voorziening Pensioenen GS

11.102

115

0

11.217

115

0

11.332

115

0

11.447

115

0

11.562

115

0

11.677

Voorziening Grondbank RZG Zuidplas

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

0

0

9.600

Voorziening Nazorg stortplaatsen

2.553

0

0

2.553

343

0

2.896

357

0

3.252

371

0

3.623

386

0

4.009

Voorz.Groot onderhoud MJOP gebouwen

602

1.000

700

902

1.000

1.000

902

1.000

1.000

902

1.000

1.000

902

1.000

1.000

902

Totaal

27.147

1.115

755

27.507

1.458

1.054

27.912

1.472

1.053

28.331

1.486

1.052

28.765

1.501

1.000

29.266