Begroting 2019

Strategische ontwikkelingen

Toelichting

Toelichting
Zoals in de Kadernota 2019-2022 is aangegeven is het de overtuiging van het zittende college dat het belangrijk is om voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties in Zuid-Holland te verkennen wat de grote maatschappelijke opgaven zijn voor Zuid-Holland en wat een mogelijke impact van die opgaven is op de financiële huishouding van de provincie op een termijn langer dan 4 jaar vooruit. Het gaat er daarbij niet om op de stoel van een volgend college te gaan zitten, maar voorwerk te doen waarop een volgend college kan voortbouwen.

In dit hoofdstuk gaat het niet om de middelen die al zijn opgenomen in de begroting maar om een eerste doorkijk op basis van onder meer strategische verkenningen zodat er geanticipeerd kan worden op mogelijke toekomstscenario's. Ten opzicht van de Kadernota 2019-2022 heeft een verdere uitwerking plaatsgevonden voor het omgaan met de strategische ontwikkelingen, zie de 3 stappen hieronder.

1: Strategische ontwikkelingen
Dit zijn ontwikkelingen die we op ons af zien komen, maar waarvoor we nog geen keuze hebben gemaakt of er ook wat mee gedaan wordt. Één van de stappen die genomen kan worden voor deze ontwikkelingen is bijvoorbeeld een strategische verkenning.

2. Toelichting die verder zijn uitgewerkt
Dit zijn ontwikkelingen waar bijvoorbeeld strategische verkenningen van zijn afgerond. Er is voldoende onderbouwing voor het onderwerp en de benodigde middelen. In afwachting van concrete en doelmatige beleidsvoorstellen blijven ze in deze stap staan.

3: Opnemen in de begroting binnen de programma's
Na akkoord door Provinciale Staten wordt het voorstel opgenomen in het betreffende programma en komen de middelen hiervoor ook beschikbaar, er wordt gestart met de uitvoering.

Wij presenteren een beleidsrijke begroting die doorgaat op het urgente pad van een slimmer, schoner en sterker Zuid-Holland. De inspanningen die nodig zijn voor de grote opgaven van Zuid-Holland mogen niet stilvallen. Daarom presenteren wij in deze begroting voor een aantal strategische onderwerpen al een uitwerking inclusief de verwachte benodigde middelen. In de Kadernota 2019-2022 is bij de Strategische Ontwikkelingen 2019-2032 ingegaan op het instellen van een reserve Strategische ontwikkelingen bij de Begroting 2019. Deze reserve zou als onderdeel van de bovengenoemde stap 2 kunnen worden ingericht en gevuld met de nu uitgewerkte strategische onderwerpen. In het licht van de komende verkiezingen stellen we nu voor om deze reserve nu nog niet in te richten.