Begroting 2019

Financieel beeld

Hoe is de begroting 2019 opgebouwd

Toelichting:
In de grafiek "Algemene dekkingsmiddelen" is de opbouw van de algemene dekkingsmiddelen binnen de begroting 2019 inzichtelijk. Binnen de lokale heffingen vallen ook de inkomsten uit opcenten motorrijtuigenbelasting.


Toelichting:
In de grafiek "lasten" is de opbouw van de lasten per programma binnen de begroting 2019 als % van het totaal inzichtelijk gemaakt.


Toelichting:
In de grafiek "baten" is de opbouw van de baten per programma binnen de begroting 2019 als % van het totaal inzichtelijk gemaakt.

Toelichting:
In de grafiek "Saldo mutaties programmareserves" is per programmareserve inzichtelijk wat het effect is van de mutaties in de reserves op het saldo van een programmareserve voor jaarschijf 2019.

Toelichting:
In de grafiek "Beklemd-/Onbeklemd deel Programmareserves 2019" is inzichtelijk welk deel van de betreffende programmareserves beklemd zijn en welke niet voor jaarschijf 2019. Voor een samenvattende toelichting met betrekking tot de reserve positie zie Staat van reserves.

Onder beklemdheid wordt verstaan: het bestemmen van (gereserveerde) middelen door het aangegaan zijn van juridische verplichtingen en door gemaakte bestuurlijke afspraken die nog niet tot uitvoering zijn gebracht. Van de totale reserve omvang van de Provincie Zuid-Holland is het grootste deel juridisch of bestuurlijk verplicht. Zie Beleidsnota reserves en voorzieningen.

Financieel beeld Begroting 2019

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo lasten en baten

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

Mutaties reserves

Resultaat

Programma 1

183.443

35.976

147.466

123.884

152.284

-28.401

119.066

Programma 2

276.980

21.502

255.479

48.193

15.373

32.821

288.300

Programma 3

118.929

774

118.155

21.716

37.731

-16.015

102.140

Programma 4

27.310

386

26.924

0

1.615

-1.615

25.310

Overzichten en Middelen

4.971

617.856

-612.885

146.288

159.315

-13.027

-625.912

Overhead

93.573

2.227

91.346

0

250

-250

91.096

Totaal

705.207

678.720

26.486

340.080

366.567

-26.486

0